top of page
ytbk.png

Giới thiệu

Thành lập vào tháng 11 năm 2016,

Bookiee - Sách là niềm vui là tổ chức phi lợi nhuận

nhằm mục đích nâng cao Văn Hóa Đọc

trong cộng đồng trẻ Việt Nam