Câu chuyện

Bạn và tôi, mỗi người một câu chuyện.

Và tôi muốn kể với bạn rằng...