To Err Is Human. To Forgive Is Divine.

Đã cập nhật: Th06 15

Lỗi lầm là thứ làm nên con người nhưng biết tha thứ mới là thánh nhân.


To Err Is Human. To Forgive Is Divine