Thiện Lương Và Thông Minh

Đã cập nhật: Th04 29

Trong cuộc sống ngày nay, người ta thường trân trọng nết tốt bụng, thiện lương, hơn là sự tài sự tài trí mà không có được một "nhân cách tốt". Nhưng cuộc tranh luận giữa tài và đức chưa bao giờ là đơn giản...