Định Luật Parkinson: Tự Tin Làm Chủ Mọi Deadline


Nếu bạn thấy không có thời gian mà vẫn phải chạy deadline, chắc chắn bạn nên biết về một thứ gọi là Định luật Parkinson.1. Nội dung định luật