Chiến Binh Cầu Vồng - Khi Việc Được Đến Trường Là Cuộc Chiến Khó Khăn

Đã cập nhật: Th06 3


“School was dignified and prestigious, a celebration of humanity, it was the joy of studying and the light of civilization” – Mr. Pak Harfan