Ở Đây Chúng Tôi Không Đọc Sách!

"Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.” - Henry David Thoreau


Ở đây chúng tôi "không" đọc sách
Cuốn sách "451 độ F"-Ray Bradbury