Lời Từ Biệt Cuối Cùng

Liệu nói dối có phải là sự lựa chọn tốt nhất?...Liệu, cô có cảm thấy hối hận hay không? Mọi thứ dù gì cũng đã quá trễ rồi.Trời sập tối. Cả thị tr