Để Khát Vọng Dẫn Lối với Tâm Thế Của Một Chiến Binh

Có một kiểu người chỉ sẵn sàng thay đổi khi tư duy thay đổi, và tôi chính thuộc tuýp người như thế.Vậy nên khi nói về “Cuốn sách khiến tôi thay đổi”, lập tức hiện lên trong tôi là cuốn hồi ký “Để khát vọng dẫn lối” của tác giả Bill McDermott và Joanna Gordon, cuốn sách đã giúp tôi chuyển biến tích cực không ngờ trong cách nhìn về cuộc sống, gia đình, công việc.