Sách tư duy & kỹ năng

Tư duy ảnh hưởng đến hành động, kỹ năng ảnh hưởng đến kết quả, kiên trì rèn luyện tư duy và mài giũa kỹ năng, ta sẽ thành công.