Án Mạng Trên Sông Nile - Agatha Christie

Đã cập nhật: 30 Th11 2020

“Thật vô lý khi gọi tuổi trẻ là khoảng thời gian hạnh phúc – tuổi trẻ chính là thời kỳ dễ bị tổn thương nhất!”